1051 Budapest, V. kerület, Nádor utca 23. I. emelet

Adatkezelési Tájékoztató

1.    A Tájékoztató célja és hatálya

(1)    Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Nádor Dentál Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató felvilágosításul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

(2)    A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2.    Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (a továbbiakban: „Eüak.”)
 • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „EüR.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Reklámtörvény”)
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről („Mt.”)

3.    Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Nádor Dentál Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 3524 Miskolc, Kazinczy utca 1.
 • Rendelő címe: 1051 Budapest, V. kerület Nádor utca 23. I. emelet
 • Cégjegyzékszám: 05-09-021605
 • Adószám: 23309245-1-05
 • Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszám: +36 1-302-0-302
 • E-mail cím: info@nadordental.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Németh József
 • Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: nemethj69@gmail.com
 • Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 205 5898

4.   A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

(1)    Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

(2)    Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

(3)    Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

(4)    Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

(5)    Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 1. Páciensek adatai

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve törvényi kötelezés

A kezelt adatok köre: név, születési idő, TAJ-szám, számlázási adatok, lakcím, telefon, e-mail cím, az Adatkezelő szolgáltatásáról való értesülés forrása; általános egészségügyi állapotra, korábbi beavatkozásokra vonatkozó kérdések; fogászati kórtörténetre, valamint szájápolási szokásokra vonatkozó adatok; kezelés megkezdése előtt, közben, illetve utána készített fotó a szájüregről; szükség esetén röntgenfelvétel készítése a szájüreg részéről vagy egészéről;

Az adatkezelés célja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása; az eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is; az érintett egészségi állapotának nyomon követése; a betegjogok érvényesítése

Az adatok törlésének határideje: az Eütv. 30. § (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év; ezek alól kivételt képeznek a számlázási adatok, amelyek 6 év után kerülnek törlésre, illetve az e-mail cím és a telefonszám, amelyeket Adatkezelő 5 év után töröl, továbbá az Adatkezelő szolgáltatásáról való értesülés forrására vonatkozó adatok, amely 30 nap után kerül törlésre

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: egészségügyi és alap számlázási, azonosítási adatok esetén az egészségügyi szolgáltatás elvégzésének ellehetetlenülése; a szolgáltatást követően nincs mód az egészségügyi adatok törlésére a jogszabályi kötelezettség okán; az e-mail cím és telefonszám esetében az esetlegesen szükséges kapcsolatfelvétel nehezebbé válása; az Adatkezelő szolgáltatásáról való értesülés forrására vonatkozó adatok esetében az Adatkezelő hirdetési tevékenységének kevésbé hatékony megvalósulása

 1. Implantátumok nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezés (Eüak. 22/B. §)

A kezelt adatok köre: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utóneve, születési neve, születési dátuma, anyja születési neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, egyéb elérhetősége, a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja, a beültetés, eltávolítás vagy csere oka, a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban az implantátum neve, típusa, gyártási tételszám – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölése, a gyártó neve, a forgalmazó neve, székhelye, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, a beültetést végző orvos neve, pecsétszáma, a beültetést végző egészségügyi szolgáltató neve, működési engedélye száma

Az adatkezelés célja: az implantátumok központi regisztrációja

Az adatok törlésének határideje: a Központi Implantátumregiszterben való rögzítéstől számított 50 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: jogszabályilag kötelező, így nincs mód megtagadni az információadást

 1. Értesítés kontroll-vizsgálatok esedékességéről

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név; e-mail cím; telefonszám; lakcím;

Az adatkezelés célja: A szakmailag javasolt 6 havonta esedékes kontroll-vizsgálatra való figyelmeztetés, időpontegyeztetés

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a szakmailag javasolt, időközönkénti kontroll esetleges elmaradása

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő honlapján

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással

A kezelt adatok köre: név; e-mail cím; telefonszám;

Az adatkezelés célja: Adatkezelővel való kapcsolat felvétele

Az adatok törlésének határideje: az üzenet beérkezését követő 30 napon belül

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hiányos adatszolgáltatás esetén a kapcsolat létrejöttének meghiúsulása, megnehezülése

 1. Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név; lakcím

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó: a kiállított számlákat a He-Ka Conto Kft. (1112 Budapest, Németvölgyi út 142.) könyvelőiroda dolgozza fel és tárolja 1 évig, majd ezt követően Adatkezelő őrzi azokat az 1051 Budapest, Nádor utca 23. 1. em. 1A. szám alatti fióktelepén; a 2017. december 31-et megelőzően keletkezett könyvelési anyag a 3530 Miskolc, Rákóczi u. 7. szám alatt került tárolásra

Adattovábbítás jogcíme: törvényi kötelezettség teljesítése

Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán.

 1. Biztonsági kamera

Adatkezelő irodájának épületében kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. A kamerák az ügyfélforgalomnak nyitva álló közlekedőkre és helyiségekre irányulnak, az illemhely és a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással, az Adatkezelő épületébe való belépéssel, munkavállalók esetében az Mt. 11. §-a

A kezelt adatok köre: név; e-mail cím; telefonszám; lakcím; üzenet szövege

Az adatkezelés célja: kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működtetése az Adatkezelő és vendégei jogos érdekének védelme

Az adatok törlésének határideje: a felvétel felhasználásának hiányában a rögzítést követő 60 napon belül

Az adatok tárolásának helye: az Adatkezelő székhelyén található szerveren

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az Adatkezelő szolgáltatásai igénybevételének ellehetetlenülése

Az érintett jogainak érvényesítése: az az érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a rögzített képfelvétel érinti, ezen jogának igazolásával kérheti, hogy az Adatkezelő ne semmisítse meg a kérdéses felvételt az illetékes hatóság vagy bíróság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy írásbeli tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy milyen magatartása látható a felvételeken. Az érintett kérhet másolatot a felvételről, feltéve, hogy azon más nem látható, vagy felismerhetetlen. Amennyiben ilyen módon nem teljesíthető a kérés, az Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy megtekinthesse a rá vonatkozó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvételt törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, és adatmódosítást kérhet. Ezen kérelmét Adatkezelő akkor teljesíti, ha más jogának vagy jogos érdekének védelméhez/érvényesítéséhez nem szükséges az adott felvétel.    

 1. Az Adatkezelő honlapjának cookie-kezelése

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

Alkalmazott cookie-k: Capturly cookie – anonimizáltan rögzíti a Capturly Inc. a honlap látogatóinak a honlapon kifejtett tevékenységét (az egyes felhasználók nem beazonosíthatók); Google Analytics cookie-k – anonimizált IP-címmel küld adatokat a Google Inc. felé, ami kizárólag a látogató követőazonosítóját tartalmazza.

A kezelt adatok köre: Capturly-cookie: a honlapon folytatott felhasználói tevékenység, a kattintások, aloldalak megnyitásának helye, száma; Google Analytics cookie-k: Adatkezelői honlap működésének javítása.

Az adatkezelés célja: Capturly cookie: Adatkezelő honlapjának hatékonyabb működése; Google Analytics cookie-k: Adatkezelői honlap működésének javítása.

Adattovábbítás: Capturly Inc. és Google Inc.

Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozók: Capturly Inc. (H-6722 Szeged Merey utca 12.) Google Inc. (Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok)

Az adatok törlésének határideje és egyéb részletes információk: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage; a Capturly esetén a cookie-k azonnali törlése gépéről: https://capturly.com/opt-out

 Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az adatkezelői honlap hatékonyabb működésének veszélyeztetése

5.   Az adatok kezelése

(1)     Az Adatkezelő a tudomására jutott orvosi titkot megőrzi.

(2)    Az adatokat az adminisztratív személyzet dolgozza fel papír-alapról elektronikus formába. Ezt követően ők csak a kapcsolatfelvételi adatokhoz férnek hozzá, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából. Az egészségügyi adatokhoz kizárólag az egészségügyi személyzet fér hozzá, jelszóval védett azonosítóval. A papír-alapú adatok kulccsal zárt szekrényben kerülnek elhelyezésre.

6.   Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

(1)    Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

(2)    Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3)    A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

(4)     A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 1. A rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 5. az adatok tárolásának időtartama;
 6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 8. a kezelt adatok forrása;
 9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(5)    A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

(6)    Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

(7)    Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

(8)    A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

(9)    A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 3. közérdekből;
 4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 1. Az érintett ehhez hozzájárul;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(13)A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

(14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

(15) Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

7.    Az adatok tárolásának módja, biztosítása

(1)    Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

(2)    Az adatkezelő http://localhost/nadordental/ alatti honlapja fizikailag szerver-szolgáltatónál kerül tárolásra. A szerver-szolgáltató a Microware Hungary Kft. (cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; telefon: +36 –1/432-3236; e-mail cím: domreg@microware.hu)

(3)    Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

(4)    Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

(5)    Az adatok védelme kiterjed különösen:

 1. a jogosultalan hozzáférésre;
 2. megváltoztatásra;
 3. továbbításra;
 4. törlésre;
 5. nyilvánosságra hozatalra;
 6. véletlen sérülésre;
 7. véletlen megsemmisülésre;
 8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

(6)    Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

(7)    Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

(8)    Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

(9)    Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

8.    Eljárási szabályok

(1)    Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

(2)    Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

(3)    Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.

(4)    A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

(5)    Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

(6)     Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(7)    Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

(8)    Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9.    Kártérítés

(1)    Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

(2)    Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

(3)    Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 

10.                      Jogorvoslat

(1)    Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez,Dr. Németh Józsefhez (elérhetőség +36302055898 , nemethj69@gmail.com).

(2)    Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(3)    Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 

11.                      Hatósági együttműködés

(1)    Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

(2)    Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

 

Tartalomjegyzék

 1. A Tájékoztató célja és hatálya. 1
 2. Irányadó jogszabályok. 1
 3. Az Adatkezelő adatai 1
 4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme. 2
 5. Az adatok kezelése. 5
 6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek. 5
 7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása. 7
 8. Eljárási szabályok. 9
 9. Kártérítés. 10
 10. Jogorvoslat 10
 11. Hatósági együttműködés. 10